RAJOITUKSET JA SÄÄNNÖKSET

Alamitat Lieksanjoen voimalaitosten alapuolisella vesialueella

Kuhan alamitta on 40 cm. Harjuksen alamitta on 35 cm. Järvitaimen 60 cm.  Järvilohi 60 cm. Ravun alamitta on 10 cm. Alamittapäätökset on tehty KL 35 §:n mukaan ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Alamitat (kalastuslain 35 §:n 2 mom. nojalla). Rasvaevälliset lohet ja taimenet on vapautettava.

 

 

Alamitat Lieksanjoen voimalaitosten yläpuolisella vesialueella

Kuhan alamitta on 40 cm. Harjuksen alamitta on 35 cm paitsi Pudasjoen perhokalastusalueella 40 cm. Järvitaimen 60 cm. Järvilohi 60 cm,  Ravun alamitta on 10 cm. HUOM! Ravustus on kielletty Lieksanjoen vesistöalueella vuonna 2014. Alamittapäätökset on tehty KL 35 §:n mukaan ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Alamitat (kalastuslain 35 §:n 2 mom. nojalla). Rasvaevälliset lohet ja taimenet on vapautettava.

 

 

Voimassa olevat pyyntitekniset rajoitukset.

Pyyntitekniset rajoitukset (kalastuslain 32 §:n 2 ja 3 mom. nojalla)

 • Kesällä Pankajärvi, Pudasjärvi ja Ruunaanjärvi / matkalahden alue, yli 3 metrin vesialueilla verkkojen silmäharvuus vähintään 45 mm.
 • Talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm
 • Muikunpyynti on sallittu alle 24mm:n verkoilla

   

Pyyntirajoitukset (kalastuslain 37 §:n 2 mom.)

 • Kokovuotinen verkkokalastuskielto Lieksanjoen alaosassa Pankajärven ja Pielisen välisellä alueella.
 • Kalastus on kielletty Lieksanjoessa välillä rautatiesilta – luotsiasema 15.5. – 10.6. välisenä aikana.
 • Kalastus on kielletty Rautatiesillan ja Kissakarin välisellä alueella 15.5-10.06.2015 aikana.
 • Ravustus on kielletty Lieksanjoen vesistöalueella vuonna 2015
 • Kalastusasetuksen 17 §:n mukaan merilohen, järvilohen, meritaimenen, järvitaimenen ja purotaimenen pyynti on kielletty kaikilla joilla, puroilla, koskilla ja virtapaikoilla sekä nieriän pyynti koko Vuoksen vesistöalueella syyskuun 11. päivän alusta marraskuun 15. päivän loppuun saakka. Vapavälinein 10.9-marraskuun 15. päivän loppuun.

Todetaan seuraavat viranomaisen tekemät kalastusrajoituksia koskevat päätökset

 • Kalastus on kielletty kalastuslain (286/82) 11 §:n 1 ja 2 momentin nojalla kalastuslain 8 §:n 1 mometissa tarkoitetutn onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen Lieksan kaupungissa Lieksanjoen ns. vanhan uoman alueella noin kahden kilometrin matkalla seuraavasti:
  • Kieltoalueen yläraja sijaitsee kohtisuoraan vesiuoman poikki Merilän tilan kohdalla olevan Kanasaaren pohjoiskärjestä, ja kieltoaluee alaraja sijaitsee 500 metriä alimmalta maisemointipadolta alavirtaan päin.
  • Kuoreen kutupyynti, lippoaminen on kuitenkin sallittu 100 metriä alimman maisemointipadon sekä 100 metriä voimallaitoksen alapuoliselta kieltoalueelta.
 • Kalastusalue (Ruunaa) huolehtii siitä, että alueet ovat lainmukaisesti merkittyjä ja valvoo kieltojen noudattamista sekä ilmoittaa niistä lain säätämällä tavalla. Voimassa 31.12.2019 asti.
 • Karttapiiros Vanhan-uoman kieltoalueesta

 

Itä-Suomen läänin viehelupa

Läänin viehekalastusluvalla ei saa kalastaa: 1. Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa ja 2. milloin se on kielletty muun säännöksen nojalla. Jokaisella on oikeus onkia ja pilkkiä pääsääntöisesti ilman maksuja. Maksamalla läänikohtaisen viehekalastusmaksun saa harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Vetouistelussa saa edellisten lisäksi käyttää yhtä painoviehettä tai syvääjää. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ei tarvitse tätä maksua maksaa. Viehekalastusmaksu on 29 euroa kalenterivuodelta (v. 2013) tai 7 euroa seitsemän vuorokauden ajalta maksupäivästä tai muusta maksukuittiin merkitystä päivästä alkaen. Itä-Suomen läänikohtainen viehekalastusmaksu maksetaan tilille
IBAN FI82 5000 0121 502891 

Kalastuksenhoitomaksu

Kalan tai ravun pyyntiä harjoittavan henkilön tulee suorittaa valtiolle kalastuksenhoitomaksu. Kalastuksenhoitomaksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa alle 18-vuotiaan eikä 65 vuotta täyttäneen eikä henkilön, joka harjoittaa vain onkimista tai pilkkimistä. Maksu suoritetaan maa- ja metsätalousministeriön tilille www.mmm.fi Maksukuitti tai sen kopio on pidettävä mukana kalastettaessa.

Kalastusoikeus

Kaikki luvat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa edelleen luovuttaa toiselle henkilölle.

Lohi- ja siikapitoiset koski- ja virtapaikat

Lieksanjoki on lohi- ja siikapitoinen. Kosket ja virtapaikat on pääuoman osalta merkattu maastoon tauluin.

Onginta ja pilkintä

Maksuton yleiskalastusoikeus, ei kuitenkaan sallittua lupa-alueen koski- ja virtapaikoilla.

Seisovat pyydykset

Pyydysten merkintä lippusaloin ja yksikkömerkein
Seisovat pyydykset kuten verkot on aina merkattava näkyvällä merkillä, kuvaksella tai lippusalolla siten, että kuvakseen ja/tai yksikkömerkkiin tulee pyytäjän nimi tai vähintään nimikirjaimet. Lisäksi on hyvä merkitä yhteystieto esim. puhelinnumero. Kalastusasetuksen vaatimaa selvää merkkiä (lippusalkoa) on käytettävä aina etenkin pintaan lasketussa pyydyksessä. Yksikkömerkit on kiinnitettävä näkyvälle paikalle veden pinnan yläpuolelle lippusalkoon jatan uloimpaan tai syvempään päähän. Talvella yksikkömerkit näkyviin jään päälle avantokeppiin. Koukkupyynnissä (yhdellä yksiköllä viisi koukkua) yhteen koukkuun yksikkömerkki ja nimi ja loppuihin neljään koukkuun pyytäjän nimi. Nuottaukseen, troolipyyntiin ja isorysiin ei jaeta yksikkömerkkejä.

Rauhoitusajat

Lohikalojen syysrauhoitus on voimassa viehekalastuksessa ajalla 11.9.-15.11. ja muussa kalastuksessa 1.9.-30.11.

Rauhoitusalueet

Kaikenlainen kalastus on kiellettyä voimalaitos- ja säännöstelypatojen alapuolella vähintään 100 metrin matkalta. Koski- ja virtapaikoilla ei seisovien pyydysten käyttö ole sallittua lainkaan. Kts. lisäksi kohta verkkokalastuskieltoalueet.

Rauhoitusalueet Lieksanjoen alaosassa

Pankajärven alapuolisella Lieksanjoella on useita kalastuskieltoalueita. Näitä ovat voimalaitosten kalastuskieltoalueet. Pankakosken voimalaitoksen alapuolinen alue sekä Lieksankosken voimalaitoksen ylä- ja alapuolinen alue.

Valtion retkeilyalueen Ruunaan virkistyskalastusalue

Kalastus on sallittua vain omalla Metsähallituksen/Villin Pohjolan virkistyskalastusluvalla.


Lieksanjoen lupa-alue

Lupa-alueella suositellaan lohikalakiintiöksi ml. harjus enintään kahta kalaa/vrk/kalastaja. Järvilohet suositellaan vapautettavaksi aina pyynnin yhteydessä.

 

Yleissääntönä Ruunaan kalastusalueella on, että kaikilla järvillä yli kolmen (3) metrin vesialueilla on käytettävä solmuväliltään vähintään 45 mm verkkoa koko vuoden ajan, mikäli jäljempänä ei ole toisin mainittu. Päätös koskee kalastus- ja osakaskuntien, Metsähallituksen ja yksityisiä vesialueita.

 • Verkkokalastuskieltoalueet
 • Verkkokalastus on kiellettyä seuraavissa kohteissa: Lieksanjoen alaosassa Pankajärven ja Pielisen välisellä jokialueella ja lisäksi koski- ja virtapaikoissa Lieksan-, Tuuli- ja Pudasjoella.

Verkkopyynti rajoituksia seuraavissa vesistöissä:

 • Pankajärvi, Pudasjärvi, Matkalahden alue/Ruunaanjärvi
  • Kesällä verkon solmuväli yli 3 m vesialueella vähintään 45 mm.
  • Jään alta pyydettäessä verkon solmuväli aina vähintään 55 mm. Muikunkalastus
  • Muikunkalastus on kalastusalueen muikkuvesillä sallittua alle 24 mm verkoilla.

 

 

Ajankohtaista
©2015 Ruunaan kalastusalue - Hosted by MMD